Staračka nagluvost - Presbiakuzis

PresbycusisSavremeni uslovi života i razvoj medicinske nauke  doveli su do produženja ljudskog veka; time su problemi u vezi sa starenjem zauzeli vodeće mesto u svim granama medicine. S obzirom na to da involutivne promene zahvataju sva tkiva i sve organe, ni organ sluha nije pošteđen. Ovaj organ ima visokodiferentovanu strukturu, pa se involutivne promene na njemu  zapažaju mnogo ranije nego na drugim organima. Može se slobodno reći da njegovo starenje počinje već od rodjenja. Zato se smatra da je organ sluha medju prvima zahvaćen senilnim promenama.

Promene na slušnom organu vezane za starenje nazivaju se zajedničkim imenom presbiakuzis (PBA) ili senilna (staračka) nagluvost, a manifestuju se redukcijom sluha. Naziv presbiakuzis potiče od grčkih reči: pres-starost, bi-dva ili oba, akuzis-slabija čujnost ili nečujnost. PBA se definiše kao obostrano, simetrično, senzoneuralno oštećenje sluha koje je ireverzibilnog karaktera.

Prema velikim statistikama, PBA se po učestalosti pojavljivanja oboljenja u starosti nalazi na trećem  mestu, odmah posle oboljenja kardiovaskularnog i lokomotornog sistema. Po istim procenama, PBA pogadja skoro trećinu  osoba starijih od 65 godina i skoro polovinu  osoba preko 75 godina. Istraživanja distribucije prema polu pokazala su da je presbiakuzis češće zastupljen kod muškaraca.

U nekim studijama je uočen uticaj genetske predispozicije na vreme javljanja PBA, pa se kod nekih osoba može naći značajno oštećenje sluha već u četrdesetoj godini, pa čak i ranije (presbyacusis praecox). Za razliku od ovog primarnog ili geneteski determinisanog oblika PBA, sekundarni oblik  je potenciran dejstvom različitih štetnih faktora (buke, duvana, stresa, metaboličkih poremećaja itd.)

PBA se razvija postepeno i gotovo neprimetno. Kada osoba primeti da slabije čuje, presbiakuzni proces je već daleko odmakao. Nagluvost je obično obostrana i progresivna. Najpre nastaje gubitak percepcije za visoke tonove. Osoba počinje da primećuje da ne čuje  zvuk kućnog zvona ili telefona. Potom se primeti i slabija razumljivost tudjeg govora, da bi na kraju  bio čak onemogućen i socijalni kontakt putem sluha. Gubitak sluha u početnoj fazi  znatno lakše opaze osobe  čija je profesija  vezana za sluh (muzičari, pevači, predavači).

U početku razvoja bolesti dolazi do gubitka visokih frekvencija, dok su govorne frekvencije poštedjene. Kada nastane oštećenje i govornih frekvencija  dolazi do otežanog razumevanja govora. Posebno  je oštećena percepcija visokotonskih konsonanata tj. suglasnika (sibilanata i frikativa) koji se  lošije čuju, pa se gubi govorna šema signala-fonemička regresija. Slabija čujnost i otežana razumljivost  dolaze do izražaja naročito kada je buka u pozadini ili se komunicira sa više sagovornika pa  se jedan glas  ne može izdvojiti  od drugih. Brzi govor se teško razume kao i govor osoba  sa visokim glasom (žena i mladje dece).Važne reči  iz rečenice, posebno prve, mogu biti izgubljene, pa se celo značenje konverzacije  ne može shvatiti. Starije osobe mogu dobro da čuju spor i čisti govor koji nije suviše glasan i sa kratkim rečenicama. To su osobe za koje se kaže da ,,čuju samo ono što žele da čuju,,. Kada se podigne glas, u želji da im se pomogne, ove osobe kažu:,,Ne viči, nisam gluv,,. Ovo neugodno  doživljavanje glasnog govora  može se tumačiti fenomenom rekrutmana.

U oko 50% osoba sa staračkom nagluvošću javlja se zujanje u ušima (tinitus). Ono je za pacijenta nekad mnogo neugodnije nego sam gubitak sluha i nesposobnost razumevanja govora. Kod nekih osoba može da izazove i izražene psihičke smetnje.

Medikamentozno lečenje vasodilatatorima, hormonima, vitaminima je bez većeg  efekta.

Najznačajniji metod koji omogućuje  uspostavljanja socijalnog kontakta kod osoba sa gubitkom sluha tipa PBA je amplifikacija pomoću slušnog aparata. Slušni aparat nema uticaja na osnovnu bolest, ali omogućava dobru audiološku rehabilitaciju i uspostavljanje dobre audioverbalne komunikacije.

Preporuke Modela

  • OPN
  • Alta 2
  • Nera 2
  • Ria 2
  • Sensei
  • Dynamo
  • Get